彩吧|论坛首页

              Zadzwoń (48) 66 80 471

              info@agrosimex.com.pl

              Imidan 40 WG

              Imidan 40 WG jest ?rodkiem owadobójczym o szerokim spektrum dzia?ania. Zwalcza owady znajduj?ce si? we wszystkich fazach rozwojowych – od jaj po doros?e osobniki. Optymalne efekty osi?gane s? przy zastosowaniu ?rodka w fazie tzw. ?czarnej g?ówki”.

              Imidan 40 WG – Dzia?anie

              • Imidan jest ?rodkiem dostosowanym do integrowanej produkcji.?Nie jest uci??liwy dla ?rodowiska i nie akumuluje si? w glebie.
              • Imidan 40 WG?jest absorbowany przez warstw??woskow? ro?lin, co zabezpiecza przed?sp?ukiwaniem ?rodka i zwi?ksza jego dost?pno???dla zwalczanych owadów.
              • Fosmet – substancja o 2 torowym mechanizmie dzia?ania, z grupy insektycydów fosforoorganicznych
              • Szybki efekt zwalczania szkodników w ró?nych stadiach rozwojowych: jaja, larwy i osobniki doros?e
              • Insektycyd o dzia?aniu kontaktowym i ?o??dkowym
              • Idealne rozwi?zanie dla programów zapobiegania powstawaniu odporno?ci
              • Tolerancyjny dla fauny po?ytecznej

              Imidan 40 WG – Stosowanie

              • ?rodek owadobójczy w formie granul do sporz?dzania zawiesiny wodnej,
              • o dzia?aniu?kontaktowym i ?o??dkowym, przeznaczony do zwalczania owocówki jab?kóweczki w sadach?jab?oniowych i gruszowych.
              • Na ro?linie dzia?a powierzchniowo

              Jak mog? zamówi?

              Sklep internetowy

              Sprawd?

              Zadzwoń do nas

              Wype?nij formularz

              Sklepy stacjonarne

              Znajd?

                           education

                           image

                           video

                           game

                           Variety show

                           reading

                           Buy a car

                           mailbox

                           news